TEKOÄLYÄ IHMISLÄHTÖISESTI

Facebook
Twitter
LinkedIn

Uusien teknologioiden ja innovaatioiden hyödyntäminen yrityksissä on tärkeää, jotta ne voivat selviytyä nykyajan kilpailuympäristössä. Tekoäly on yksi teknologia, joka on viime vuosina saanut paljon huomiota osakseen. Vaikka yhä lisääntyvä määrä yrityksiä hyödyntää jo tekoälyä ja luo sillä arvoa, moni vielä kipuilee asian kanssa. Mihin sitä voidaan käyttää? Minkälaisia osaamisalueita tekoälyn hyödyntäminen vaatii? Miten tekoälyratkaisut kohtaavat todelliset liiketoimintatarpeet? Minkälaiset asiat implementoinnin jälkeen auttavat hyötyjen realisoinnissa? Muun muassa näihin kysymyksiin etsin vastauksia diplomityössäni, jossa analysoin tekoälyn hyödyntämistä kuudessa suomalaisessa tekoälyn ja analytiikan saralla edistyksellisessä yrityksessä.

Tutkimuksen päälöydökset osoittavat, että saadakseen hyötyä tekoälystä yritysten tarvitsee keskittyä paljon myös implementoinnin jälkeisiin toimenpiteisiin. Erityisesti loppukäyttäjän näkökulma on tärkeä tekoälyn hyödyntämisessä. Arvo ja hyödyt saadaan realisoitua vasta, kun organisaation roolit ja prosessit ovat muutettu tukemaan ihmisen ja koneen välistä yhteistyötä, loppukäyttäjät tekevät dataohjautuvia päätöksiä sekä myös oikeasti käyttävät kehitettyjä työkaluja. Toisaalta organisaation käyttäytymisen muutokseen voidaan myös vaikuttaa aiemmin tekoälyn hyödyntämisprosessissa. Otetaan yksi esimerkki. Keskittyminen loppukäyttäjiin ja heidän työkaluihinsa jo implementoinnin aikana helpottaa tulevaa käyttöönottoa. Näin ollen organisaatioiden on hyvä ottaa huomioon implementoinnin jälkeiset toimenpiteet, mutta keskittyä myös muutosta helpottaviin mekanismeihin jo aiemmissa vaiheissa.

Tekoälyn hyödyntämisen taso ja nopeus vaihtelevat paljon riippuen yrityksen toimialasta sekä yrityksestä itsestään. Tästä syystä on vaikea antaa yksiselitteisiä ohjeita yrityksille siitä, kuinka heidän tulee ajatella ja suunnitella tekoälyn hyödyntämiseen vaadittavia toimenpiteitä. Diplomityöni löydökset antavat kuitenkin pohjan muutamalle yleisluontoiselle ohjeelle, jotka käyn läpi seuraavaksi. 

1 – Varmista johdon prioriteetti ja tuki tekoälyn hyödyntämiselle

Tekoälyn hyödyntämiseen liittyviä aktiviteetteja priorisoiva ja tukeva johto on ensimmäinen edellytys tekoälyn onnistuneelle hyödyntämiselle. Diplomityössä kävi ilmi, että mikäli yrityksen johto ei ymmärrä tai luota tekoälyn potentiaaliin ja siitä saataviin hyötyihin, onnistumisen todennäköisyys on pieni.

2 – Hanki pääsy tekoälyn hyödyntämisessä tarvittaviin kyvykkyyksiin

Mahdollistaakseen tekoälyn hyödyntämisen, yritys tarvitsee ymmärrystä tekoälystä, teknologisia kyvykkyyksiä, strategisia ja liiketoiminnallisia kyvykkyyksiä sekä digitaalisia kyvykkyyksiä. Nämä voidaan hankkia joko talon sisältä tai ulkoa. Olisi kuitenkin suotavaa, että ymmärrys tekoälystä sekä strategiset ja liiketoiminnalliset kyvykkyydet tulisivat yritykseltä itseltään.

3 – Analysoi yrityksesi digitaalinen kypsyystaso

Yrityksen tämänhetkisen digitaalisen kypsyystason määrittäminen on tärkeää. Korkeampi digitaalinen kypsyystaso tekee tekoälyn hyödyntämisestä helpompaa kahdella eri tavalla. Ensiksikin yrityksen digitaaliset prosessit mahdollistavat suurten ja laadukkaiden datamäärien keräämisen helposti. Toinen näkökulma on se, että aiemmat digitalisaatioon liittyvät aktiviteetit ovat mahdollisesti auttaneet ihmisiä omaksumaan positiivisen suhtautumisen uusien digitaalisten ratkaisujen implementointia kohtaan. 

4 – Ratkaise implementoinnilla aitoja liiketoiminnan ongelmia

Yritysten ei tule hyödyntää tekoälyä vain sen tähden, että se on tekoälyä. Tärkeämpää on nähdä tekoälytyökalut yhtenä tapana ratkaista liiketoiminnan ongelmia. Yritykset voivat käyttää kolmea keinoa varmistaakseen sen, että implementoinnit ratkaisevat aitoja liiketoiminnan ongelmia. (1) Implementointiprojektien ketterä ja jatkuva toteutustapa, (2) loppukäyttäjien mukaanottaminen ja heidän työkaluihinsa keskittyminen sekä (3) sujuvan yhteistyön mahdollistaminen teknologiaihmisten ja liiketoiminnan välillä.

5 – Valmista organisaatio käyttöönottoa varten

Työntekijöitä voidaan valmistaa tekemään muutoksia käyttäytymiseensä ja ottamaan implementoidut tekoälytyökalut käyttöön muutosjohtamisen keinoin. Jatkuva ja konkreettinen kommunikaatio muutoksen syistä, sen vaikutuksista eri rooleihin sekä jo saavutetuista onnistumisista luo positiivista ajattelua tekoälyn ympärille. Positiivinen ajattelu puolestaan nopeuttaa muutosta itsessään.

6 – Keskity organisaation käyttäytymisen muutokseen

Hyödyt tekoälyn hyödyntämisestä realisoituu vasta, kun organisaatio on muuttanut käyttäytymistään ja uusinut toimintatapansa. Ylätasolla tämä vaatii johtajia suunnittelemaan muutoksia rooleihin ja prosesseihin, varmistamaan, että päätökset tehdään dataohjautuvasti ja valmistamaan loppukäyttäjät käyttämään implementoituja työkaluja. Tämä ei kuitenkaan ole ainoastaan johtajien vastuulla, vaan alusta asti kannattaa pitää kaikki mukana.

Yhteenvetona voidaan todeta, että onnistunut tekoälyn hyödyntäminen vaatii muutakin kuin hienot teknologia-alustat ja datatieteilijöitä. Jos tunnistat, että yrityksenne ei ehkä tarpeeksi ole keskittynyt implementoinnin jälkeisiin aktiviteetteihin, varustanut loppukäyttäjiä oikeilla työkaluilla tai varmistanut, että he osaavat käyttää niitä, nyt on aika toimia.

Eetu Rantanen

Tutustu muihin artikkeleihin